RINVEST MATEUSZ RZEWUSKI
Ul. Terespolska 4/300
03-813 Warszawa
e-mail: biuro@rinvest-nieruchomosci.pl
tel. 797-569-878

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: RINVEST MATEUSZ RZEWUSKI, UL. TERESPOLSKA 4/300, 03-813 WARSZAWA, NIP: 1133001128, REGON: 383893082, reprezentowana przez Mateusza Rzewuskiego, e-mail: biuro@rinvest-nieruchomosci.pl
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
• w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy;
• w celu wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury, wynikających z przepisów prawa;
• w celach archiwalnych (dowodowych), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• firmom, z którymi współpracujemy w celu wykonania umowy, tj. firmie obsługującej nasze skrzynki mailowe, firmie IT zapewniającej nam wsparcie informatyczne, usługi przechowywania danych i backupu, fakturowania, firmie księgowej, kurierskiej, pocztowej;
• instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. urzędowi skarbowemu, sądowi, prokuratorze (jeśli się o to zwrócą).
Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego państwa Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), to jest do Stanów Zjednoczonych Ameryki, z uwagi między innymi na produkty teleinformatyczne Google oraz Microsoft.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego może nastąpić, jeżeli to państwo trzecie zapewnia adekwatny stopień ochrony danych osobowych lub zapewni odpowiednie zabezpieczenia (np. poprzez wiążące reguły korporacyjne lub też standardowe klauzule umowne). Przekazywanie danych do przetwarzania państwom trzecim jest dopuszczalne wtedy, gdy osoba, której dane mają zostać przekazane wyraża w tej kwestii wyraźną zgodę (art. 49 ust. 1 lit. a RODO), co potwierdza Pani/Pan przyjęciem tego oświadczenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać tę zgodę ze skutkiem natychmiastowym i na przyszłość poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: biuro@arte-development.pl
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
Nie stosujemy tzw. profilowania, czyli zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie Pani/Pana danych osobowych.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.