Polityka prywatności i plików cookies

Informacje przetwarzane przez
RINVEST MATEUSZ RZEWUSKI

Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przezRINVEST MATEUSZ RZEWUSKI, UL. TERESPOLSKA 4/300, 03-813 WARSZAWA, NIP: 1133001128, REGON: 383893082 (dalej jako Firmą).

W niniejszym dokumencie mogą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób i w jakim celuFirma będzieprzetwarzaćdane osobowew kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej jako RODO).

1. Podstawowe definicje i pojęcia

a) Administrator Danych Osobowych - zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO, „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

W niniejszymprzypadku administratorem Państwa danych jestRINVEST MATEUSZ RZEWUSKI, UL. TERESPOLSKA 4/300, 03-813 WARSZAWA, NIP: 1133001128, REGON: 383893082. W dalszej części dokumentu będziemy opisywać się jako„Administrator”;

b) Dane osobowe - zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO, „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowaniaosobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośredniozidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikatorinternetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturowąlub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

c) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Podstawowy akt prawny, stosowany od dnia 25maja 2018 r., dotyczący ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

2. W jaki sposób Administrator zbiera dane?

Zbieramy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, jeśli prowadzimy rozmowy w celu zawarcia umowy, lub gdy sami Państwo te daneprzekazują.

Przekazują Państwo swoje dane bezpośrednio do Administratora poprzez samo wejście na stronę Internetowąhttps://www.rinvest-nieruchomosci.pl(o czym więcej piszemy w punkcie„cookies”), poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej, za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzezfizyczne dostarczenie nośnika danych do nas (np. wysyłając do nas list pocztą tradycyjną).

Jeśli kontaktują się Państwo z nami w sposób opisany powyżej, to przekazują nam Państwo swoje dane dobrowolnie.

Dane osobowe mogą też być zebrane w sposób pośredni, tj. nie bezpośrednio od Państwa. Zbieranie danych w sposób pośredni ma miejsce, gdyPaństwa dane otrzymamy od osoby, która zarządza Państwa danymi (np. Państwa pracodawca, zarządca nieruchomości, pośrednik, pełnomocnik) lub innego podmiotu, który wykonuje czynnościna Państwa rzecz i te dane przekazuje do Administratora.

3. Po co Administrator zbiera dane?

Administrator zbiera Państwa dane w następujących celach:

a) Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, włączając w to wykonywanie naszych zobowiązań umownych wobec organów władzy publicznej- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym przekazywanie danych do organów podatkowych, wystawianie iprzechowywanie faktur - zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO;
c) Realizacja naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO.

Przez prawnie uzasadnione interesy Administratora rozumiemy:

a) dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
b) marketing usług własnych,
c) weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,
d) wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
e) tworzenie analiz i statystyk - dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, a mających związek z przedmiotem działalności Administratora.

4. Komu Administrator przekazuje dane?

Administrator świadczy przede wszystkim usługi deweloperskie, a zatem aby poprawnie je wykonać, może być zobowiązany do przekazania Państwa danychosobom trzecim.

Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców:

a) organom władzy publicznej (w tym: Krajowej Administracji Skarbowej, samorządowym organom podatkowym) oraz innym instytucjom wykonującym zadania z zakresu obowiązków podatkowych;
b) podmiotom świadczącym usługi tzw. wsparcia, jak IT, archiwizacja lub niszczenie dokumentów - w zakresie wynikającym z charakteru takiej usługi oraz w celu poprawnego świadczenia usług przez Administratora;
c) podmiotom dostarczającym rozwiązania informatyczne, w tym podmiotom serwisującym nasze oprogramowanie używane do świadczenia usług;
d) naszym pracownikom, współpracownikom, agentom i partnerom - w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów oraz realizacji zawartych umów;
e) podmiotom powiązanym kapitałowo z nami - w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług;
f) kurierom, poczcie i innym podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku);
g) innym organom państwowym i samorządowym, w tym organom ścigania - wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas, lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,
h) podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją - w przypadku windykacji należności;
i) podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom - w zakresie wynikającym z rozliczeń z Państwem;
j) Innym podmiotom - jeśli wynika to z łączącej nas umowy i tylko w zakresie z niej wynikającym.

Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Przez jaki czas Administratorprzechowuje dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres wymagany przepisami prawa. W znacznej części przypadków oznacza to okres pięciu lat od końca roku, w którym zakończyliśmy świadczenie usług na podstawie umowy.

W przypadku posiadania przez nas prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to mazastosowanie - do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu. Powyższe oznacza m.in. przechowywanie danych do końca okresu przedawnieniaroszczeń, jeśli z tymi danymi może wiązać się dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.

Jeżeli przesłali nam Państwo swoje dane dobrowolnie, na przykład wysyłając do nas wiadomość e-mail czy też przesyłkę pocztą tradycyjną, a były to dane,których nie żądaliśmy od Państwa ani nie były nam potrzebne do realizacji żadnych naszych obowiązków czy interesów (takie sytuacje będą miałymiejsce gdy, m.in. prześlą do nas Państwo zapytanie ofertowe, pytanie o świadczenie przez nas usług czy CV), wówczas dane takie będziemyusuwać niezwłocznie - chyba, że zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (np. odpowiemy na ofertę czy skontaktujemy się zkandydatem do pracy).

6. Dodatkowe Państwa uprawnienia

W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawodo sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych - o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.

W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę.

Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa w zakresie danych osobowych zostały przez nas naruszone, w każdej chwili mogą Państwo wnieśćskargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

Zwracamy uwagę, że w wielu wypadkach zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej z Państwem umowy lub realizacji obowiązkuciążącego na Administratorze. W takim wypadku, ewentualne ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymaganeprawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz.

7. Cookies

Niniejsza strona internetowa korzysta z tzw. cookies („ciasteczek”). Jest to technologia automatycznie gromadząca określone informacje, które mają nacelu przede wszystkim poprawne wyświetlanie strony, czy ułatwienie korzystania z niej (np. zapamiętywanie pól wypełnianych formularzy,nawigacja po stronie). Ciasteczka mogą jednak zapisywać historię odwiedzanych stron i w ten sposób tworzyć zestawienia dotyczące na przykład Państwapreferencji (często odwiedzanych stron internetowych).Aby wyłączyć lub zmodyfikować działanie cookies, konieczna jest zmiana ustawień Państwa przeglądarki. Zwracamy uwagę, że w takim jednakwypadku nasza strona internetowa może nie działać w pełni prawidłowo.

8. Media społecznościowe i inne strony internetowe

Administrator może korzystać z mediów społecznościowych w celu kontaktu z Państwem lub promowania swoich usług. W takim wypadku Państwa danemogą być zbierane przez właściciela danego medium i Administrator nie ma wpływu na takie osoby ani zakres przetwarzanych danych. Wykorzystanieprzez Państwa mediów społecznościowych jest dobrowolne.Zarówno w mediach społecznościowych, jak i na naszej stronie internetowej mogą znaleźć się odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Administrator nie mawpływu na właścicieli takich stron i nie jest w stanie zapewnić, czy zbierają oni Państwa dane, a jeśli tak - w jakim zakresie je przetwarzają. Administrator nie wymaga od Państwa korzystania z takich stron osób trzecich.

Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem Państwa danych, prosimy o kontakt:

RINVEST MATEUSZ RZEWUSKI
UL. TERESPOLSKA 4/300
03-813 WARSZAWA,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.